YENİ İNFAZ YASASI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI


YENİ İNFAZ YASASI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

 
   


15 Nisan 2020 ÇARŞAMBA                 Resmî Gazete                                Sayı : 31100

KANUN

 
   

Amir ceza mahkemeleri ile biiyiiktehir belediyesi bulunan illerde, biiyiik§ehir belediyesi sinirlari i9erisindeki il ve il9cnin adi ile anilan infaz hakimliginin yargi 9evresi, i1 veya ilpe sinirlanna bakilmaksizin Adalet Bakanliginin onerisi uterine Hâkimler ve Savcilar Kurulunca belirlenir.

Co afi durum ve i5 yogunluQ goz i›nunde tutularak bir infaz hâkimli ruin kaldirilmasina veya yargi pevresinin degi§tirilmesine, Adalet Bakanliginin i›nerisi iizerine Hakimler ve Savcilar Kurulunca karar verilir.

infaz hâkimliginin yetkisi, hiikmiin infazina ili5kin i#1emin yapildigi yere gore belirlenir.

Ceza infaz kurumlari ve tutukgvlerinde bulunan hiikiimlii ve tutuklular hakkinda idarece yapilan i5lemler veya bunlarla ilgili faaliyetlere ili kin yapilan §ikiyet1er bakimindan i§1emin yapildigi veya faaliyetin ger9ekle5tigi ceza infaz kuiumunun bulundugu yer infaz hâkimligi yetkilidir.

Infaz hâkimliginde bir yazi i§1eri miidiirti ile yeteri kadar personel bulunur,”

MADDE 3- 4675 sayili Kanunun 3 ilncit maddesinde yer alan “Yuksek” ibareleri madde metninden 9ikari1mi§tir.

MADDE 4- 4675 sayili Kanunun 4 truck maddesinin birinci fikrasina (4) numarali bendinden sonra gelmek iizere a§agidaki Gentler eklenmi# ve diger bent numarasi buns gtire teselsul ettiri1mi§tir.

“5. Cumhuriyet savcisinin ceza ve guvenlik tedbirlcrinin infazina ili5kin verdigi kararlara kami yapilan §ikayet1eri incelemek,

6. Ceza ve giivenlik tedbirlerinin infazina ili§kin mahsup, ceza zamana5imi ve hultiimlunun iiliimii hallerinde verilecek kararlar da dahil olmak iizere hakim veya mahkeme tarafindan verilmesi gerekli kararlari almak ve i§leri yapmak.”

MADDE 5- 4675 sayili Kanunun 5 inci maddesinin birinci fikrasina “ilgili faaliyetlerin” ibaresinden sonra gelmek iizere “ya da Cumhuriyet savcisinin ceza ve guvenlik tedbirlerinin infazina i1i§kin verdigi kararlarin” ibaresi ile “gerekpesiyle bu” ibaresinden sonra gelmek iizere “karar,” ibaresi, dtirdiincu fikrasina “ba§vurulmasi,” ibaresinden sonra gelmek uzere “verilen kararin,”, “dogmasi ve” ibaresinden sonra gelmek iizere “karar,” ve “gerpekle§mesi durumunda” ibaresinden sonra gelmek uzere “liarar,” ibaresi eklenmi§tir.

MADDE 6- 4675 sayili Kanunun 6 nci maddesinin birinci fikrasma “kalan bir” ibaresinden sonra gelmek iizere “karar,” ibaresi ve ii9iincii fikrasina “yerinde giiriirse,” ibaresinden sonra gelmek iizere “verilen kararin veya” ibaresi eklenmi5, dordiincii fikrasinda yer alan “4.4.1929 tarihli ve 1412 sayili Ceza Muhaltemeleri Usulii Kanunu” ibaresi “4/12/2004 tarihli ve 5271 sayili Ceza L4uhakemesi Kanunu” §eklinde, be§inci fikrasi a5agidaki §ekilde ve altinci fikrasinda yer alan “kuruldugu yer” ibaresi “yargi gevresinde bulundugu” 5eklinde degi tirilnii§tir.

“Infaz hâkiminin kararlanna kami §ikâyet9i veya ilgili Cumhuriyet savcisi tarafindan, tebligden itibaren yedi giln i9inde Ceza Muhakemesi Kanunu hukiimlerine gore itiraz yoluna gidilebilir. Kanunlarda infaz hakiminin onayma tabi oldu belirtilen hususlarda da bu huktim uygulanir.”

MADDE 7- 4675 sayili Kanuna a5agidaki ge9ici madde eltlenmi5tir.

“GE\ICI MADDE 2- Bu Kanunun 6 nci maddesinin be5inci filaasi ile 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayili Ceza ve Giivenlik Tedbirlerinin infazi Hakkinda Kanunun 14 iincu maddesinin be§inci fikrasi, 48 inci maddesinin ii9iincil fikrasinin (a) bendi, 105/A ve 110 uncu maddeleri harry olmak iizere, bu maddeyi ihdas eden Kanunla, Infaz Hâkimligi Kanunu ve Tiirk Ceza


Kanunu ile Ceza ve Giivenlik Tedbirlerinin Infazi Hakkinda Kanunda infaz liâkimliginin kurulu#, giirev, yetki ve i#leyi5ine ili5kin yapilan degi§iklikler veya infaz hâkimligine yeni gtirevler veren diizenlemeler, 1/9/2020 tarihinden itibaren uygulanir. Bu tarihe kadar; mevcut hiikilmlerin uygulanmasina devarn olunur, infaz hakimliklerine bu maddeyi ihdas Aden Kanunla degitiklik yapmak suretiyle vcrilen gorevler bakimindan mahkemelerin mevcut giirev ve yetkileri devam eder, belirtilen iller bu mahkemelerce sonuplandinlir ve bu tarihe kadar yapilan 5ikayet, ba§vuni ve talepler bakimindan infaz hâkimliginin giirevine girdiginden dolayi yetkisizlik veya gorevsizlik karari verilemez.

Bu maddeyi ihdas eden Kanunla infaz hakimliginin kurulu , gorev, yetki ve i#leyi5ine ilitkin yapilan degi§iklikler nedeniyle olagan veya olaganiistfi kanun yolu incelemesinde bozma karari verilemez.

Bu maddeyi ihdas eden Kanunla yapilan degitikliklerin uygulanacagi tarihe kadar, i ve kadro diirumu dikkate alinarak, 2 nci maddenin degi§tirilen hiilciimlerine gore infaz haltimlikleri kurulur ve faaliyete geqirilir.”

MADDE 8- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayili Tiirk Ceza Kanununun 50 nci maddesinin dtinci fikrasinda yer alan “hiikrnii veren mahkeme” ibaresi “infaz hâkimligi” ve yedinci fikrasinda yer alan “hiikmii veren mahkemece” ibaresi “infaz hâkimligince” §eklinde degittirilmi5tir.

MADDE 9- 5237 sayili Kanunun 51 inci maddesinin ikinci fikrasinda yer alan “hakim” ibaresi “infaz hâkimi”, betinci fikrasinda yer alan “hakime” ibaresi “infaz hakimine” ve yedinci fikrasinda yer alan “hakimin” ibaresi “infaz hâkiminin” §eklinde degittirilmit ve yedinci fikrasina “pektirilmesine” ibaresinden sonra gelmek iizere “infaz hakimligince” ibaresi eklenmi§tir.

MADDE 10- 5237 sayili Kanunun 53 itncii maddesinin ti9iincii fikrastmn birinci ctlmlesine “ertelenen veya” ibaresinden sonra gelmek iizere “denetimli serbestlilc tedbiri uygulanarak cezasi infaz edilen ya da” ibaresi ve ikinci ctimlesine “cezasi ertelenen” ibaresinden sonra gelmek ilzere “veya denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasi infaz edilen ya da kosullu saliverilen” ibaresi eklenmi5tir.

MADDE 11- 5237 sayili Kanunun 86 net maddesinin il9iincil filuasina a§agidaki bent ve “oraninda” ibaresinden sonra gelmek iizere “, (f) bendi bakimindan ise bir kat” ibaresi el‹lenmi5tir.

“f) Canavarca hisle,”

MADDE 12- 5237 sayili Kanunun 87 nci maddesinin dordiincii fikrasinda yer alan “onalti” ibaresi “onsekiz” §ekIinde degi}tirilmittir.

MADDE 13- 5237 sayili Itanunun 220 nci maddesinin birinci fikrasinda yer alan “iki yildan alti yila” ibaresi “dort yildan sekiz yila” ve ikinci fikrasinda yer alan “bir yildan rig yila” ibaresi “iki yildan dort yila” qeklinde de §tirilmittir,

MADDE 14- 5237 sayili Kanunun 241 inci maddesinin birinci fikrasinda yer alan “bed yila kadar hapis ve” ibaresi “alti yila kadar hapis ve be5yuz giinden” §eltlinde degi tirilmi§ ve maddeye a#agidaki fikra eklenmi#tir.

“(2) Su9un bir orgiitiin faaliyeti 9er9evesinde i5lenmesi halinde verilecek ceza bir kat artirilir.”

MADDE 15- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayili Ceza Muhakemgsi Kanununun 109 uncu maddesinin miilga dtirdiincti fikrasi a#a§idaki tekilde yeniden duzenlenmi#tir.

“(4) Maruz kaldigi apr bir hastalik veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu kotullarinda hayatini yalniz idame ettiremedigi 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayili Ceza ve


Giivenlik Tedbirlerinin Infazi Hakkinda Kanunun 16 nci maddesinin ii9iincii fikrasi uyarinca tespit edilen §upheli ile gebe olan veya dogurdugu tarihten itibaren alti ay ge9memi§ bulunan kadin tiiphelinin tutuklanmasi yerine adli kontrol altina alinmasina karar verilebilir. Haklunda mahkiimiyet hiikmii verilmi§ ve bu hiikiimle ilgili olarak istinaf veya temyiz kanun yoluna ba5vurulmu5 olmasi halinde, UYAP kayitlarini incelemek suretiyle hiikmii veren ills derece mahkemesi de adll kontrol karan verebilir.”

MADDE 16- 5271 suyili Kanunun 112 nci maddesinin birinci fikrasina a§agidaki ciimle eklenmi5tir.

“Hakkinda mahkiiniyet hiikmu verilmi§ ve bu hiikiimle ilgili olarak istinaf veya temyiz lianun yoluna ba§vurulmu§ olmasi halinde, UYAP kayitlarini incelemek suretiyle hukmu veren ilk derece mahkemesi de tutuklama karari verebilir.”

MADDE 17- 5271 sayili Kanunun 272 nci maddesinin ilpilncii fil‹rasina atagidoki ciimle eklenmi§tir,

“Bu suretle verilen hiikiimler tekerrilre esas olmaz.”

MADDE 18- 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayili Ceza ve Guvenlik Tedbirlerinin Infazi Hakkinda Kanunun 14 tincii maddesinin ikinci, u9uncii ve dhrdiincii fikralan a5agida1‹i 5ekilde degi}tirilini ve maddeye a§agidaki fikralar eklenmi§tir.

“(2) Aiagidaki héllerde hiikiimliiler hakkinda verilen cezalar dogrudan a9ik ceza infaz kurumlarinda yerine getirilir:

a)   Teror su9lari, orgiit kurmak, yonetmek veya iirgiite ttye olmak su9lari ile firgut faaliyeti kapsaminda i§lenen su9lat ve cinsel dokunulmazliga kami i§lenen su9lardan mahlciim olanlar ile ikinci defa milkcrrir olanlar ve ko§u1lu saliverilme karannin geri alininasi nedeniyle cezasi Rynen infaz edilenler harry olmalc iizere, kasitli su9lardan toplam u9 yil veya dalia az hapis cezasina mahkiim olanlar.

b)   Taksirli su9lardan toplam bed yil veya daha az siireyle hapis cezasina mahlciim olanlar.

c)   Adli para cezasi infaz siirecinde hapis cezasina 9evrilenler.

d)    9/6/1932 tarihli ve 2004 sayili Icra ve Iflas Kanunu geregince tazyilc hapsine tabi tutulanlar.

(3)    Hukiimlulerin kapali ceza infaz kurumundan agik ceza infaz kurumunri ayrilmalarina 89 uncu madde uyarinca yapilan dcgerlendirmc sonucunda karar verilir.

(4)    Toplam on yil ve daha fazla hapis cezasina mahkñm olanlar ile terñr su9lari, ñrgiit kurmak, yñnetmek veya orgute uye olmak su$lari, iirgiit faaliyeti lcapsaminda islenen su9lar, kasten iildiirme su9lari, cinsel dokunu1mazli§a kami i lenen su9lar ve uyu#turucu veya uyanci madde imal ve ticareti su9larindan mahkiim olanlarin kapali ceza infaz kurumundan a9ik ceza infaz kurumuna ayrilmalarina ili§kin idare ve gozlem kurulu kararlari, infaz hakiminin onayindan sonra uygulanir.”

“(5) Dogrudan a9ik ceza infaz kurumuna alinanlar dahil olmak ilzere bu kuiumlarda bulunan htlktimlulerden;

a)   Firar edenler veya ba§ka bir fiilden dolayi haklarinda tutuklama karari verilenler idare ve gfizlem kurulu karariyla,

b)   Kinamadan ba§ka bir disiplin cezasi alip, bu cezasi kesinle§mi§ olanlar veya asayi5 ve diizenin snglanmasi amaciyla disiplin cezasi lcesin1e§memi§ olsa bile eylemi kurum diizeni ya da kiwi guvenligi balumindan tehlike olu5turanlar idare ve gozlem kurulu karanyla,

c)    A9ik ceza infaz kurumu §artlarina veya qa1i§ma kotullarina uyum saglayamayacaklari saptananlar idare ve gozlem kurulunun karari ve infaz hakiminin onayiyla,

kapali cezn infaz kurumlarina gonderilirler.


(6) Hiikiimlulerin, sub ve ceza turlerine gore, aqik ceza infaz kurumlanna ayrilip ayrilmamalarina, apik ceza infaz kurumlarinda gepirecekleri surelere, kapali ceza infaz kunimlarina gñnderilmelerine, dogrudan a l ceza infaz kunimlarina alinmalarina, dogrudan a ik ceza infaz kurumlarina alinanlarin kapali ceza infaz kurumlarina gñnderilmelerine ve diger hususlara ili5kin usul we esaslar yonetmelikte gosterilir.”

MADDE 19- 5275 sayili Kanunun 16 nci maddesinin d0rdtlncti fikrasinin birinci ciimlesine “itibaren” ibaresinden sonra gelmek iizere “bir yil” ibaresi eklenmi tir.

MADDE 20- 5275 sayili Kanunun 17 net maddesinin dordiincii fikrasina “gelmesi veya” ibaresinden sonra gelmek iizere “hii iimliiniin e5 veya 9ocuklarintn surel‹1i hastalik veya mdulliikleri nedeniyle bal‹ima muhta olmdari ya da” ibaresi eklenmi5 ve fikrada yer alan “alti ayi” ibaresi “bir yili” }eklinde degittirilmittir.

MADDE 21- 5275 sayili Kanunun 19 uncu maddesine a§agidaki fikra gklenmi§tir.

“(4) Hakkinda yakalama emri tikarilan hiikitmliiniin yakalanabilmesi ainaciyla gerektiginde konutta, i§yerinde ve kamuya a$ik olmayan kapdi alanlarda arania yapilabilmesi bakimmdan Ceza Muhakemesi Kanununiin 119 uncu maddest hukiimleri uygulanir. Hâkim tarafindan verilecek arama kararlari sulh ceza hakimi tarafindan verilir.”

MADDE 22- 5275 sayili Kanunun 30 uncu maddesine dtirdiincii fikrasindan sonn gelmek iizere qayidaki fikra eklenmi§ ve diger filoa buna gore teselsul ettirilmi5, maddenin mevcut be§inci fikrasina “esaslari” ibaresinden sonra gelmek iizere “ile be§inci fikra kapsainlnda alittirilacak hiikiimlillere uygularimayacak kisitlayici hiikiimler” ibaresi eklenmi5tir.

“(5) A9ik ceza infaz kurumlarinda bulunan hukumliiler, ceza infaz kurumu gorevlilerinin denetiminde, kamu kurum ve kunilu5lannin i5 alanlariiida, gecelejin bu kuiuin ve lturulu§1ar tarafindan barindirihnak sttfetiyle 9dittu’ilabilii1er. Bu 5ekilde 9a1i§tinlan siire, azami siire sinirina bakilmaksizin 105/A maddest uyarinca denetimli serbestlik tedbiri iiygulanmak suretiyle infaz edilecek siireye ilave edilir.”

MADDE 23- 5275 sayili Kanunun 37 nci maddesinin birinci fikrasina qagidaki cumle eklenmittir.

“Hukumliiniin duru}ma, saglik, egitim ve pditina gibi nedenlerle ge ici olarak 1‹urum di inda bulundu@ yerler de bu fikranin uygulanmasi bakimindan kurum olarak kabul edihr.”

MADDE 24- 5275 sayili Kanunun 42 nci maddesinin ikinci fikrasina atagiddti bent eklenmittir.

“f) Kurum idaresine bildirilen telefon numarasi araciligiyln ya da teknik mudahale ile ba§ka bir hatta ytinlendirme yapmak suretiyle gorii5me hakki olmayan kitilerle goriitmek.”

MADDE 25- 5275 sayili Kanunun 44 iincii maddesinin ikinci fikrasina a a§idaki bent eklenmi§tir.

“n) Kunima alkol solunak, kurumda dkol biiliindurmak veya kullaiunalt.”

MADDE 26- 5275 sayill Kanunun 46 nci maddesinin upiincii filuasinin (d) bendine “temizligini” ibaresinden sonra gelmek iizere “veya kendi ya am alaninin temizligini” ibaresi eklenmi} ve ayni fikranin (i) bendinde yer alan “Kurum” ibaresi “Resmi kurumlardan, kurum”

§eklinde de 5tirilmi , be§inci fikrasinin (g) bendine “te§hir etmek” ibaresinden sonra gelmek iizere “ya da bulundurmak” ibaresi eklenini§ ve ayni fikraya a§agidaki (j) bendi eklenmit, yedinci filoasinda yer alan “Iznin edelenmesi” ibaresinden sonra gelmek tizere “veya


ziyaretlerin kapall }ekilde yaptirilmasi" ibaresi eklenmit we ayni fikrada yer alan “kadar ertelenmesidir.” ibaresi “kadar enelenmesi veya kapali ceza infaz kurtimlarinda a9lk ziyaretlerin altmi§ giine kadar kapali te1‹i1de yaptirilmasidir," teklinde ve ayni fikranin (e) bendinde yer alan “ve yeni gelenlere satmak.” ibaresi “veya satmak ya éa maddi menfaat kar}iligi diger pocuklara kullanéirmak.” teklinde deyittirilmi§ ve ayni filuaya aha daki (r) bendi eklenmit, sekizinci fikrasinin birinci ctimlesine “alti ay” ibaresinden sonra gelmek tizere ", bu fikrada sayilan disiplin eyleinlerinin ikinci veya daha fazla telcari halinde ise bir yi1" ibaresi ve ayni fikranln (a) bendine “ditinda” ibaresinden sonra gelmek Ilzere “bqkasini neticesi sebebiyle agirla§mi§ ekilde yaralamak ya da” ibaresi el‹lenmittir.

“j) Ba5kasina art e}yaya kasten zarar verniek.”

“r) Kutuinda gtivenlik amaciyla olu}tunilan teknik, mekanik veya elektronik cihaz ya da sistemleri khsten etkisiz veya pali§amaz hale getirmek yahut ainaci di§inda kullanmak.”

MADDE 27- 5275 sayili Kanunun 47 nci maddesinin ikinci fikrasinda yer alan “ilti grin” ibaresi “bed gun” }ek1inde ve iipiincii fikrasi aiagidaki 5ekilde degittirilmit, maddeye a§agifial‹i fikra ekleninittir.

“(3) Sorutturrna en get onbet gin i inde lairtamlanir. Firar halinde bu siire hiil‹iimliiniin yakalandi run ñ§renildigi tarihte ba§lar. Duzenlenen rapor ve flkleri disiplin kuruluna sunulur. Sorutturma siircsi eylemin ve sonittiumanin nitcligine gi›re infaz liâkiminin yazili onayi ile yedi gtine kadar uzatllabilir.“

“(8) Disiplin sorutturmasi hilkiimliintln barlndlrildi§i ceza infaz kurumu disiplin kurulu tarafindan yapilir. Hukumluniin ceza infaz kurumu di§indaki eylemleri nedeniyle yapilacal‹ disiplin sorutturmasi, hiikiimliinuii eylem oncesi en son barindirildigi ceza infaz kutumu disiplin lturulu tarafindan yapilir.”

MADDE 28- 5275 sayili Kanunun 48 inci maddesinin ikinci fikrasinda yer alan “knldirilmasi izin gerekli siire ipinde” ibaresi “infazi tamamlanip kddirilmasi rpis dñrdiincii filoada belinlen stlreler ge$inceye kadar” eklinde de§itñrilmi}, u ilntil flkrasinin (a) bending “Hucreye koyma” ibarelerinâen sonra gelmek uzeie “ve odaya kapatma” ibaresi eltlenmi§ ve fikianin (c) bendinde yer alan “yerine ziysretpi kabuliinden yoksun biraiuna cezasi iki kati siireyle uygulanii." ibaresi “yerine 44 iincu maddenin ikinci fikrasinin uygulandigi hillerde iki ay, ñ iincii fikrasinin uygulandigi hallerde dort ay siireyle ziyaret i kabuliinden yoksun biraluna cezasi uygulanir.” §eklinde ve altinci fikrasinda yer alan "Disiplin kurulu,” ibaresi “Qocugun bulundugu kurumun disiplin luirulu,” ve “Permit oldu§u cezayi” ibaresi “verilflfl disiplin cczasini” eklinde deyittirilmittir.

MADDE 29- 5275 sayili Kanunun 51 inci maddesinin ii iincii fikrasinin (b) bendinde her alan "iki” ibaresi madde metninden qikarilmi , bende “vasisiyle” ibaresinden sonra gelmek tizere “ya fia ana veya babasiyla birlikte karde}iyle” ibaresi ve fikraya a§agidal‹i bentler cklenmi tir.

“l) Jocuk hiikiimliiler izin mum biinyesinde ggrpek1e§tirilen tiiren veya anma gitnii ya da doguin giinlerindt ocuklatin ailcleriiiin dc etkinliklere katilmasi saglanabilir.

m)   Qocuk hiikumliiniin yaninda kalacagi bir yakininin olmamasi nedeniyle kullanamaéigi ozel izinler yerine kurum idaresinin uygun gordil§il grin kadar e§itimevinih bulundugu il sinirlari ipinde giindilzleri iznini getirmesi ve gece e timevinde kalmasi imlcâni verilebilir.


n)   /ocuk egitimevinde kalan hiikiimliiniin hafta sonunda bir grin, kM1lIT1 ldaresinin uygun gordugu stire kafiar, kurum drama ikinasina izin verilebilir.

  • o)   C,ocuk egitimevinde kalan hiikiimlu, kamu kurum ve kuru1u§larinin gen9lik ltampi veya gon lik merkezi gibi imkanlanndan yararlandirilabilir.”

MADDE 30- 527J sayili Kanunun 54 uncii maddesinin birinci fikrasinin(c) bendi atagidd‹i tekilde degi5tiri1mi§tir.

“c) Ceza infaz kurumlarmda bulunulmasi geieken surenin tip aydan fazla olmasi,”

MADDE 31- 5275 sayili Kanunun 61 inci maddesinin ikinci fikrasina aha Bakr ciimle eklenmiJtir.

“Ayrica, hiikiimlillei kamu kuium ve kuru1u§1arina bagli ktitilphaneleide bulunan ve 62 nci maddedeki 5attlari ta iyan yayinlardan yararlandirilabilir.”

MADDE 32- 5275 sash Kanunun 62 net maddesinin utiincu fikrasi a5agidaki ekilde degittirilmi ve msddeye ata§idaki fikra eklenmittir.

“(3) Kurum disiplinini, diizenini veya guvenligini bozan ya da tehlikeye fiii§ilren, hiikumliilerin iyi1c§tirilmesi amacina ula mayi zorlattiran yahut mustehcen haber, yazi, fotograf ve yorumlari kapsayan hipbir yayin hiikiimliiye verilmez.”

“(4) Basin Ilan Kurumu araciligiyla resmi ilan ve reklam yayinlama hakki bulunmayan gazeteler, ceza infaz kurumuna kabul edilmez. Ancak ilan ve reklamin ge9ici sikeylc 1‹esilmesi hali, bu hiikmiin diyndadir. Yabanci dilde yayim1anmi§ gazete ve dergiletin ceza infaz kurumuna kabul edilmesinde Adalet Bakanligl yetkilidir.”

âIADDE 33- 5275 sayili Kanunun 66 nci maddesinin ii9iincu filtrasina “agif hdstalik” ibaresinden sonra gelmek iizere “, salgin hastalik” ibaresi eklenmi tir.

MADDE 34- 5275 sayili Kanunun 69 uncu maddesi a agidaki ekilde degi§tiri1mi§tir. “MADDE 69- (1) Kapdi ceza infaz kurumlarindaki hiikiimlñ, iki ayda bir kez, ayrica dint

bayram, yilba}i veya kendi doom giinlerinde ditandan gñnderilen ve kurum guvenligi izin

telllikeli olmayan bir hediyeyi kabul etme hakkina sahiptir. C,ocuk ve altmi§ bed ya ini tainamlami} hiikilmluler ile beraberinde pocu§u bulunan kadin hiikumliiler, idare ve gozlem kurulu tarafmâan alinacak karar dogrultusunda belidilen zaman dilimi di§inda da hediye kabul edebilir. Bunun esas ve usulleri yfinetmelikle belirlenir.”

MADDE 35- 5275 sayili Kanunun 76 nci maddesine atagidaki fikra eklenmi5tir.

“(2) Bu maddenin uygulanmasina ve sinavlara ilitkin usul ve esaslar yñnetmelikle belirlenir.”

MADDE 36- 5275 sayili Kanunun 89 uncu maddest batligi ile birlikte a5agidaki }ekilde degi tirilmittir.

“Hilktlmlillerin degerlendirilmesi ve iyi halin belirleiimesi

MADDE 89- (I) Hilkiimlulet, ceza infaz kuiumlarinda bulunduklari trim qamalaida, ceza infoz kurumlarinin diizen ve giivenligi amaciyla konulmu§ kurallara uyup uymadigi, haklarini iyi niyetle kullarup kullanmadigi, yiikumliiliiklerini eksiksiz yerine getirip getitmedigi, uygulanan iyilettirme programlanna give toplumla biitiinle§meye haztr olup olmadigi, tekrar sub i§1eme ve magdura veya ba§kalarina zarar verme riskinin diitttk olup olmadiyi hususlarinda idare ve giizlem kurulu tarafindan iyi hilin belirleiunesine nsas olmalt uzere en get alti ayda Air degerlendirmeye tabi tutulur.


(2)       Birinci fikra uyarinca yapilacak degerlendirmede, infazin ttim atamalarinda h:ikiimlii1erin katildigi iyi1e§tirme ve egitim-ñgretim programlari ile spor ve sosyal faaliyetler, kiiltiir ve sanat programlari, aldigi sertifikalar, kitap okuma ali§kanligi, diger hilkilmlu ve tutuklular ile ceza infaz kurumu gtirevlileri ve di5ariyla olan ili§kileri, i§1edigi sultan dolayi duydugu pi5manlip, ceza infaz kiirurnu kurallari ile kurum biinyesindeki tali5ma kurdlanna uyumu ve aldigi disiplin cezalari dilate alinir.

(3)    Toplam on yil ve daha fazla hapis cezasina mahkiim olanlar ile teror stplan, orgtlt kurmak, yonetmek veya orgiite iiye olmak sultan, orgut faalijeti kapsaminda itlenen su9lar, kasten iildiirme suplari, cinsel dokunulmazliya kary i§lenen suplar ve uyu§turucu veya uyarici madde imd ve ticareti suglarindan mahkiim olanlar hakkinda yapilacak atik ceza infaz kurumuna ayirmaya, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanin infazina ve kotullu saliverilmeye ili§kin degerlendirinelerde idare ve gñzlein kuruluna Cuinhuriyet ba§savcisi veya belirleyecegi bir Curnhuriyet savcisi ba§kan1A eder. Ayrica, idare ve g0zlem l‹uni[una Cumhuriyet ba5savcisi tarafindan belirlenen bir izleme kurulu uyesi ile Arle, $ali5mave Sosyal Hizmetler Bakanliyi ve Saglik Bakanligi il veya the miidurlilkleri tarafindan belirlenen birer iizman kiwi katilir.

(4)     Idare ve gñzlem kuruluna Aile, 9ali5ma ve Sosyal Hizmetler Baltanligi ve Saglk Bakanl@ ile izleme kutulundan katilan iiyelere katildiklari her bir toplanti giinii izin memur maat katsayisinin (500) rakami ile arpilmasi sonucu bulunacak miktarda huzur hakki tidenir.

(5)    Kanunlarda iyi halliligin arandigi durumlarda. hukiimliilerin tutum ve davrani5larinin degerlendirilmesi bakimindan bu madde hiikiimleri uygulanir.

(6)    Aqik ceza infaz kurumuna ayirmaya, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanm infazina ve ko5ullu saliverilmeye ili§kin olarak tutum ve davrani§1ari olumsuz degerlendirilen hiikiimliilerin yeniden de§er1endirilmeye tabi tutnlma sitreleri bir @i ge9emez.

(7)    Idare ve gñzlem kurulu tarafindan yapilacak de erlendirmelere nsas olacak ilkeler ve kurulun bu maddeye ili§kin cdi ma usul ve esaslari ile tutum ve davrani§lari olumsuz degerlendirilen hiikumlitlerin yeniden degerlendirilmeye tabi tutulma siirelgri yonetmelikle diizenlenir,”

MADDE 37- 5275 sayili Kanunun 92 nci maddesinin ikinci fikrasinin btrlnci cumlesinde yer alan “5271 sayili Kanunun 250 net maddesinin birinci fikrasinda yer alan” ibaresi “Teror ve orgiit faaliyeti perpevesinde i}lenen” ve “hakim” ibaresi “sulh ceza hakimi” 5eklinde degi5tirilmittir.

MADDE 38- 5275 sajili Kanunun 94 iincii maddesinin birinci fikrasinda her alan “be§te birini” ibaresi “onda birini” ve ikinci flkrasinin (b) bendinde yer alan “bir defaya” ibaresi “asgari bir ay arayla toplam iki defaya” leklinde degi§tirilmi§tir.

MADDE 39- 5275 sash Kanunun 95 inci maddesinin birinci fiktasinda yer alan “ñ9 giine” ibaresi “yedi giine” teklinde éegittirilmi ve fikraya a agidaki ciimle eklenmi§tir.

“Hastalik veya dogal aiet gibi zorunlu hallerde bu izinler bir1e§tiri1ere1t kullandirilnbilir.” iYIADDE 40- 5275 sayili Kanunun 97 net maddesinin birinci filoasina a§agidaki cilmle

eklenmi§, ikinci fikrasinin ikinci ciimlesi yiiriirliikten kaldirilmi§ ve maddeye a§agidaki fikra

eldenmittii.

“Salgin ha8tdik, dogal afet, sava5 veya seferberlik durumunda bu sebeplerden dolayi izinden donemeyen veya get ddnen hiikñmliilere ceza verilmez.”


“(3) izinden d6nineyen veya iki giinden fazla bir siire ge tikten sonra donen hiikiimluler tie firar eden hiikiimlâlere bir daha ñzel izin verilmez.”

MADDE 41- 5275 sayili Kanunun 98 inci maddesi a agidaki ekilde degi§tirilmi§tir. “MADDE 98- (1) a) Mahkiimiyet hiikmiiniin yorumunda duraksaina olursa veya sonradan

yurtlflñge giren kanun hiikmiiniin Tiirk Ceza Kanununun 7 nci maddesi kapsaminda

degcrlendirilmesi gcrekirse, hiikmii veren mahkemeden,

b) C,ektirilecek cezanin hesabinda duralrsama olursa ya da cezanin ltismen veya tamamen yerine getirilip getirilemeyecegi ileri suriiliirse, infaz hâkimliyinden,

duraksamanin giderilmesi veya yerine getirilecek cezanin belirlenmesi izin karar istenir.

(2) Birinci fikra uyarinca yapilan batvunilar cezanin infazini eiteleinez. Ancd‹, mahkeme veya infaz hakimligi olayin iizelligine gore infazin ertelenmesine veya durdunilmasina karar verebilir."

 
   


MADDE 42- 3275 sayili Kanunun 99 uncu maddesinin birinci fikrasinda flf d)dl1 “mahkemeden” ibaresi “infaz hakimliginden” teklinde degittirilini ve fi1‹raya a§agidaki ciimle

“Adi para cezasindan gevrilen ve ceza infaz kuruinunda infaz edilme atamasina gelen hapis cezalari da toplama kaiarina dahil edilit,”

MADDE 43- 5275 sayili Kanunun 100 uncu maddesinin ikinci fikrasinda yer alan “mahkemeden” ibaresi “infaz hâltimliginden” §eklinde degi§tiri1mi§tir.

MADDE 44- J275 sayili Kanunun 101 inci maddesinin birinci fikrasina “mahkemeden” ibaresinden sonra gelmek iizere “veya infaz hakimliginden” ibaresi ek1enmi§ ve maddenin ikinci fikrasi a agidaki tekilde degittirilmittir.

“(2) 99 uncu madde geregince cezalarin toplanmasi gerektiginde bu hususta hiiltiim verme yetkisi, en fazla cezaya hilkrnetmi} bulunan mahkemenin bulundugu yer infaz. hâkimligine, bu duiuinda birden 9ok infaz hâkimligi yetkili ise son hiikrnii vermin olan mah1‹emenin bulundugu yer infaz hiikimligine aittir. En fazla cezanin;

a)     Yargitay tarafindan ilk derece mahkemesi sifatiyla verilmesi hllinde Ankara infaz hakimligince,

b)    Bñlge adliye mahkemesi tarafindan ilk derece mahkemesi stfatiyla vcrilmesi halinde b‹i1gc adliye inahkemesinin bulundiigu il infaz hâkimligince,

c)   B0lge adliye mahkemesi tarafindan dunitmaa mak suretiyle verilmesi halinde ise hiikmu kaldinlan ilk derece mahkemesinin bulundiigu yer infaz hakimligñice,

bu hususta karar verilir.”

MADDE 45- 5275 sayili Kanunun 105 inci maddesinin birinci fikrasina “ilcretsiz olarñ” ibare5inden sonra gelmek uzere “iki saat ialitmasi kar§i1igi bir grin olmak iizcre” ibaresi ve fikiaya a agidaki ciimle eklenmi§, ikinci fikrasi a§agidaki tekilde degittirilmit ve upiincii filoasi yuriirlukten kaldiri1mi§tir.

“Giinliik alitma siiresi, en az iki saat ve en fazla sekiz saat olacak 5ekilde denetimli serbestlik miidiirlu ce belirlenir.”

*(2) Denetimli serbestlik miidiirliikleri, bolgelerinde bulunan bu tiir kunimlardan hiikumlilleii ne surctle $alittirabileceklerine dair bilgi alirlat ve hizmetler listesini oluttunirlar.”


MADDE 46- 5275 sayili Kanunun 105/A maddesinin birinci ve ikinci fikralari atagidal‹i tekilde, altinci fikrasinda yer alan “n$” ibaresi “bed” ve “kapdi ceza infaz lcurumuna gonderilmesine,” ibaresi “ark ceza infaz kurumuna gânderilmcsine, denetimli serbestlik mudiirliigiiniin bulundugu yer” §ek1inde degi§tirilmi§, yedinci filoasi a§agidaki §ekilde yeniden duzenlenmi ve sel‹izinci hlcasinda yer alan “kapdi” ibaresi madde metninden 9ikhflhnlttir.

“(1) Htiktlmliilerin diy diinyaya uyumlarini saglamak, aileleriyle baglarini siirdilrmelerini ve gii9lendirmelerini temin etmek amaciyla, atik ceza infaz kurumunda veya pocuk egitimevinde biilunan ve kotullu saliverilmesine bir yi1 veya daha az siire kdan iyi hâlli huktirnliil0rin talebi hâlinde, cezalarinin ko§ullu saliverilmc tarihine kadar olan kisminin denetimli serbestlil‹ tedbiri uygulanmak SlJfetiyle infazina, ceza infaz kurumu idaresince hazirlanan degerlendirine rapotu dikkate alinarak, hiikrniin infazina ili§kin itlemleri yapan Cumhuriyet batsavciliginin bulundugu yer infaz hâkimi tarafindan karar veiilebilir.

(2) Agik ceza infaz kunimuna ayrilma tartlari olutmasina kartin, iradesi ditindaki bir nedenle a ik ceza infaz kurumuna ayrilamayan veya bu nedenle kapali ceza infaz lturumuna geri gonderilen iyi hilli huliiimluler, diger 5artlari da ta5imalari liâlinde, birinci filoada diizenlenen infaz usulunden yararlanabilirler.”

“(7) Hukiimlii hakkinda denetimli serbestlik tedbiri uygulaiimaya ba§landi1ttan sonra itledigi iddia olunan ve cezasinin alt siniri bir yil veya daha fazla hapis cezasini gerektiren kasitli bir sultan dolayi kamu davasi a ilmi olmasi hâlinde, denetimli serbestlik mudiirliigiinun talebi iizerine infaz hâltimi tarafindan, hiikiimliiniin apik ceza infaz kurumuna gonderilmesine karar verilebilir. Kovu§turma sonucunda beraat, ceza verilmesine yer olmadigi, davanin reddi veya dii me karari verilmesi halinde, hiikiimluniin cezasinin infazina denetimli serbestlil‹ tedbiri uygulanarak devain olunmasina infaz hâkimi tarafindan karar verilir.”

MADDE 47- 5275 sayili Kanunun 106 nci maddesinin dokuzuncu fikrasinda yer alan “Adli” ibaresi “16 nci madde hiikiimleri sakli kalinak iizere, adli” }eklinde degi tirilmittir.

MADDE 48- 5275 sayili Kanunun 107 nci maddesinin ikinci fikrasinda yer alan “trite ikisini” ibaresi “yansini” §ek1inde degi tirilini ve ayni fikraya a}agidaki ciimleler eklenini ; diirduncii fikrasinda ycr alan “diirtte iipiinii” ibaresi “upte ikisini” §ek1inde degi}tirilmi ve fikraya birinci ciimlesinden sonra gelmek uzere aha daki ciimle eklelllflit; dtlncl fikrasinda yer alan “siirenin yarisi” ibaresi “silre” teklinde degittirilmi§; dokuzuncu filuasinda yer dan “Hikim,” ibaresi “Infaz hikimi,” ve “hakime” ibaresi “infaz hfkiminc” §ek1inde degittirilmit ve fikraya a}a§idaki ciimleler ekleninis; onuncu filoasinda yer alan “Hâ1‹im,” ibaresi “Infaz hakimi,” §eklinde degi§tirilmi§; onbirinci fLasi aha daki §eki1de degi5tiri1mi§; onil‹inci fikrasinda yer alan “hakimin” ibaresi “infaz hiikiminin” teklinde de §tirilrni§; onu9iincil fikrasinin (a) bendinde yer alan “kalan cezasinin aynen,” ibaresi “ba§1amak ve hok ederek tahliye tarihini ge memek kotuluyla sonraki itledigi her bir sub thin vcrilen hapis cezasinin tier kati siirenin,” §eklinde degi§tirilmi§ ve fikranin (b) bendine “ko§u1uyla” ibaresinden sonra gelmek iizere “ihlalin niteligine gore” ibare5i ekleninit ve ayni fi1‹raya “Ceza infaz kurumunda” ibaresinden sonra gelmek iizere “aynen” ibaresi eklenini}; onbetinci filuasinda yer alan “mahkemesi,” ibaresi “mahkemesinin bulundugu yer infaz hâkimligi,” ve “belirlenen ilk derece mahkemesi” ibaresi “belirlenen infaz hakimligi” §eklinde degi§tirilmi§tir.

“Ancak, Tiirk Ceza Kanununun;

a)  Kasten oldiirme su lanndan (madde 81, 82 ve 83) siireli hapis cezasiila iiiahltiim olanlar,


b)  Neticesi sebebiyle agir1a§mit yardama supundan(madde 87, fikra iki, bent d) siireli hapis cezasina mahkiirn olanlar,

c)   I§1tence supundan (madde 94 ve 95) ve eziyet su9undan (mndde 96) siireli hapis cezasina mahkiin olanlar,

d)   Cinsel sddiri (madde 102, ikinci fikra hari9), refit olmayanla cinsel ilitki (madde 104, ikinci ve u iincii fikra hari9) ve cinsel taciz (madde 105) su9larlndan siireli hapis cezasma lfl llflJ olanlar,

e)    Cinsel dokunulmazliga kami i lenen sylardan (madde 102, 103, 104 ve 105) hapis cezasina mahkum olan pocuklar,

f)   Ozel hayata ve hayatin gizli alanina kami su9lardan (madde 132, 133, 134, 135, 136, 137 ve 138) siireli hapis cezasina mahkiim olanlar,

g)   Uyutturucu veya uyarici madde imal ve ticareti supundan (madde 188) hapis cezasina mahkâm olan 9ocuklar,

h)   Devlet sirlarina kami su9lar ve casusluk suplarindan (madde 326 ila 339) siireli hapis cezasina mahktiio olanlar,

cezalarinin il te ikisini infaz kuiumunda pektikleti takdirde, ko ullu salrverilmeden yararlanabilirler. Ayrica, sub i§lemek izin orit kurmak veya yiinetmek ya da orgiitiin faaliyeti 9er9evesinde i lenen suglar ile Terorle Mucadele Kanunu kapsamina giren suqlardan mahkum olan 9ocuklar ile 1/1/1983 tarihli ve 2937 sayili Devlet lstihbarat Hizmetleri ve Milli Isuhbarat Te}kilati Kanunu kapsamina giren suglardan mahkitm olanlar hakkinda ko§ullu saliverilme orani note iki olarak uygulanir.”

“Kotullu saliverilme orani title ikiden fazla olan su lar bakiinindan ise tabi olduklari ko§ullu sdiverilme orani uygulanir.”

“Infaz hikimi ayrica, iki yili ge9memek iizere denetim siiresi i9inde hiikiimluniin denetimli serbestlik miidtirlilgiince belirlenecek yukiimliiliiklere tabi tutulmasina karai verebilir. Bu karar geregince denetimli serbestlik mudiirlugii, risk ve ihtiyaplarini dikkate alarak hiikuinluyit;

a)  Bcliili bir bolgede denetim ve g0zetim altinda bulundurma,

b) Btlirlenen yer veya b0lgelere gitmeme,

c)  Belirlenen programlara katilma,

kiimltllcklerinden bir veya birden fazlasina tabi tutar. Denetimli serbestlik mudiirliigii liiikñmliinun risk ve ihtiyaplarini dikkate alarak yilktitnliiliikleri degiJtirebilir.”

“(11) Hukiimlilntln kotullu saliverilmesi hakkinda ceza infaz kutumu idaresi tarafindan hazirlanan gerekpg1i rapor, infaz itlemlerinin yapildigi yer infaz hakimligine verilir. Infaz hAimi, bu raporu uygun bulursa htikiimliinun kotullu saliverilmesine dosya iizerinden karar verir; raporu uygun bulmadigi takdirde gerek9esini kararinda gosterir. Bu kararlara kami itiraz yoluna gidilebilir.”

MADDE 49- 5275 sayili Kanunun 108 inci maddesinin birinci fikrasina (b) bendinden sonra gelmek iizere atagidaki bent ekleninit ve diger bent buna gtire teselsiil ettirilmi§, teselsiil ettirilen (d) bendinde yer alan “dfiitte iipiinun,” ibaresi “irate ikisinin,” 5eklinde degittiri1mi§, ayni fikraja ve u9iincil filoasina qagidaki ciimleler sirasiyla eklenmi , dordiincii ve altinci fikralannda yes alan “Hâkim,” ibareleri “Infaz hakimi,” §eklinde degi§tiri1mi§ ve dokuzuncu fikrasina birinci ciimlesinden sonrn gelmek âzere aha idaki ciimle eklenini tir.


“c) Birden fazla siireli hapis cezasina mahkumiyet hâlinde en fazla otuziki yilinin,”

“Ancak, kotullu saliverilme orani u9te ikiden fazla olan suglar bakimindan tabi olduklari ko ullu sdiverilme orani uygulallrr.”

“Hukumlii hakkinda ikinci defa telierriir hiikiimlerinin uygulanacagi hiikiimde beliriilir.” “Ancak, siircli hapis cezalari bahmindan ko  ullu sdiverilme orani, diirtte np olarak uygulanir.”

MADDE 50- 5273 sayili Kanunun 110 uncu maddesi a agidaki tekilde degi§tirilmi5tir. “MADDE 110- (1) Infaz hâkimi, hukiimliintin talebi ilzerine kasten i lenen su9larda toplam

bir yil alti ay, taksirle oldurrne su u Warid olmalt uzere taksirle i}lenen su larda ise toplain ii

yilveya daha az siireli hapis cezasinin;

a)  Her hafta cuma giinleii saat 19.00’da giimek ve pazar giinleri ayni saatte gilunak suretiyle hafta sonlari,

b)  Hafta sonlari hari9, her grin saat l9,00’da girmek ve ertesi gun saat 07.00’de tikmak suretiyle geceleri,

Ctza infaz kunimlannda 9ektirilmesine karar verebilir,

(2)   MaRllmiyete konu sub nedeniyle dogmu} zararin aynen iade, sultan onceki hale getirme veya tazmin suretiyle tainamen giderilmesine dair hukuki sonimluluklari salth kalmak iizere;

a)   Kadin, ocuk veya altmi be yatini bitirmi5 ki}ilerin mahkiim olduklari toplam bir yil,

b)   Yetini} yatini bitirmi l‹i5i1erin mahkâm olduklari toplam iki yil,

c)   Yetmitbet ya§ini bititinit kitilerin mahkU olduklan toplam dort yi1,

veya daha az sureli hapis cezasinin konulunda pektirilmcsine infaz hâkiini terafmdan karar verilebilir,

(3)    Toplam bed yll veya daha az siireli hapis cezasina mahkum olan veya adli para cczasi infaz siirecinde hapis cezasina pevrilen hiikiimliilerden 16 nci maddenin iltiincii fikrasinda belirlenen U5ulfl g0fC maruz kaldigi agm bir hastalik veya engellililt nedeniyle ceza infaz kurumu kotullarinda hayatini yalniz idame ettiremeyecegi tespit edilenlerin cezasinin konutunda pektirilmesine infaz hâkimi tarafindan karar verilebilir.

(4)   Dogurdugu tarihten itibaren alti ay gepen ve toplam tip yil veya daha az stlreli hapis cezasma mahkum olan ya da adli para cezasi infaz silrecinde hapis cezasina 9evrilen hiikiimlii kadinlarin cezasinin konutunda pektirilmesine infaz h£tk11I11 titrafind8R karar verilebilir. Bu fikra uyarinca talepte bulunulabilmesi izin kadinin dogurdugu tarihten itibaren bir yi1 alti ay ge9memi} olmasi gerekir. Konutta infaza karar verdikten sonra pocuk olmut veya anasindan batka birine vorilmi§ olursa infaz hñiml konutta infaz uygulainasina ili hn kararini l‹aldirir.

(5)   Cezanin ñzel infaz usulilne g0re 9ektirilmesine ltarar verilenler halAinda tabi olduklari infaz rejimine gore kotullu saliverilme hiikiimleri uygulanir. Ancak, 105/A maddesi htiktlmleri uygulanmaz.

(6)     Cezanin ozel infaz usuliine gt›re $ektirilmesi karari, infaza ba landiktan sonra da vcrilebilir.

(7)    Infaz hakimi talep iizerine, cezanin ozel infaz usuliine g0rc cktirilmesi sirasinda bu usuliln uygulaiunasina 5on verebilir. Ozel infaz usuliiniin gerelclerine ge erm bir mazeret olmaksizin uyulmamasi halinde ise bu usuliin uygulanmasina son verilir ve bu hâlde infaza a9ik


ceza infaz kurumunda devam edilir, Ozel infaz usulune gore ge9irilen siire, infaz ataniasinda mahsup edilir. Bu fikranin uygulandigi hallerde 105/A maddesi hiikiimleri uygulaninaz.

(8)   Bu madde hiikiimlerine gore verilen kararlara inraz yolu atiktir.

(9)   Upiincii ve dordiincu fikra hand, bu madde hukiimleri;

a)  Teror suplari ile orgut lturmak, yonetmek veya i›rgiite iiyc olmak su lanndan ya da ñrgut faaliyeti kapsaminda i§lenen suplardnn mahkñm olanlar,

b)  Cinsel dokunulmazliga kami i§lenen su9lardan mahkiim olanlar,

c)  Adli para cezasi infaz siirecinfie hapis cezasina pevrilenler,

d) Ko§ullu saliverilme kararinin geri alinmasi nedeniyle cezasi aynen infaz edilenler, hakkinda uygulanmaz.

(10)    Bu maddenin uygulaninasma ilitkin usul ve esaslar yonetmelikle belirlenir.” MADDE 51- 5275 sayili tanunun 116 nci maddesinin birinci filnasinda yer alan “66”

ibaresi “65” ve upuncu fikrasinda yer alan “bir defaya” ibaresi “asgari bir ay arnyla toplam iki

defaya” }eklinde degi}tirilmi tir,

MADDE 52- 5275 sash Kanunun ge$ici 6 nci maddesi a§agidaki 5ekilde degi5tirilmi5tir, “GE$ICI MADDE 6- (1) 30/3/2020 tarihine kadar itlenen suglar bakimindan; 26/9/2004

tarihli ve 5237 sayili Turk Ceza Kanununun kasten ñldiirme su9lari (madde 81, 82 ve 83),

ñstsoya, altsoya, eye veya karde e ya da beden veya ruh bakimindan kendisini savunamayacal‹ duiuinda bulunan ki§iye kami i§lenen kasten yaralamave neticesi sebebiyle agirlatmit yatalama su9lari, neticesi sebebiyle ayirlatmit yaralama su u (madde 87, filoa iki, bent d), i§kence su9u (madde 94 ve 93), eziyet sugu (madde 96), cinsel dokunulmazliga kami i§lenen suplar (madde 102, 103, 104 ve 105), ozel hayata ve hayatin gizli alanina kami su lar (madde 132, 133, 134, US, 136, 137 ve 138), uyuJMucu veya uyarici madde imal ve ticareti sum (madde 188) ve Ikinci Kitap Dorduncii Kisim Dñrdiincu, Be§inci, Altinci ve Yedinci B0liimiinde tanimlanan su9lar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayili Terorle Miicadele I€anunu kapsamina giren suplar hari olmak iizere, 105/A maddesinin birinci fikrasinda yer alan“bir yil”lik silre, “tip yil” olarak uygulaiur.

(2)    30/3/2020 tarihine kadar i5lenen su9lar bakirnlndan, Turk Ceza Itanununun hasten oldiinne sutlan (madde 81, 82 ve 83), cinsel dokunulmazliga kami i§lenen su lar (mndde 102, 103, 104 ve 105), iizel hayata ve hayaun gizli alanina kami su9lar (madde 132, 133, 134, 135, 136, 137 ve 138) ve Ikinci Kitap Dñrdiincu Kisim Dordiincil, Betinci, Altinci ve Yedinci Boliimiinde tanimlanan su lar ile Terfirle Mucadele Kanunu kapsamina giren suplar harry olmak tizere;

a)     Sifir-alti yaw grubu    ocus bulunan kadin hiikiimluler ile yetmi§ ya5ini bitirmi hiikiimliiler hakkinda 105/A maddesinin il iincii flkrasinda yer alan “iki yil”1ik siire, “don yil” olarak uygulanir.

b)   Maruz kaldigi agm bir hastalik, engellilik veya kocaina nedeniyle hayatini yalniz idame ettiremeyen altiiii5be5 ya5ini bitirnii hiiltiimliilerin l‹o§u11u saliverilmeleri thin ceza infaz kunimlarinda getirmeleri gereken siireler, azami sure sininna bakilmaksizin 105/A maddesinde diizenlenen denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infaz edilebilir. Agm hastalik, eiigellilik veya kocama hali, Adalet Bakanliginca belirlenen tarn te§ekkiillii liastanelerin sa§lik kurullarinca veya Adli Tip Kurumunca dilzenlenen bir raporla belgelendirilir.


(3)     Birinci ve ikinci fikra htikiiinleri, iyi hâlli olmak ko uluyla l‹apali ceza infaz kuriimlarinda bulunan hiikumluler hakkinda da uygulanir.

(4)    30/3/2020 tarihine kadar i§lenen su lar bakimindan, tabi oldugu infaz rejimine gore belirlenen ko}ul1u sdiverilme siiresinin hesaplanmasinda, hiikiimliiniin onbe5 yatini dolduruncaya kadar ceza infaz kunimunda ge9irdigi bir gtln, tit giln; onsekiz yatini dolduruncaya kadar ceza infaz kurumunda gegirdigi bir grin, iki gin o1aral‹ dilAate alinir.”

MADDE 53- 5275 sayili Itanuna a§agidaki ge ici madde ekleiunittir.

“GE{ICl MADDE 9- (1) 5237 sash Tiirk Ceza I€anununun Ikinci Kitap Dordiincii Kisim Dñrduncii, Be}inci, Altirici ve Yedinci Boliimiinde ve 220 net maddesinde diizenlenen suplardan, cinsel dokunulmazliga kami itlenen en lardan ve 3713 sayili Ilanun kapsamina giren suqlardan hiikiimlti ve tutuklu olanlar ile Kanunun 9 uncu maddesinin ii9iincil filcasi kapsaminda kalan h kilmlii ve tutuklular hakkinda verilen!er harry olmak tizere; 30/3/2020 tarihinden onceki eylemler nedeniyle Kanunun 39 ila 46 nci maddeleri uyannca verilen disiplin cezasi we tedbirleri, infaz edilnieleri kaydiyla 48 inci maddedeki siire ve karar Parti aranmaksizin idare ve gozlem lturuluncaverilecek iyi halkarari iizerine kaldirilir. 55 inci madde hiikiimleri saklidir.

(2)     Bu maddeyi ihdas eden Kanunla 89 uncu maddede yapilan degi§iklikler, UI/2021 tarihinden itibaren uygulanir.

(3)   105/A maddesinin a[tinci fikrasinda yer alan “bed giin”luk sure, 1/1/2021 tarihine kadar “yirmibe} grin” olarak uygulanir.

(4)   5237 sayili Kanunun 102, 103, 104, 105 ve 188 inci maddelerinde dilzenlenen suplardan 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayili Kanunun yiiriirliige girdigi 28/6/2014 tarihinden once i§lenmi§ olanlar thin verilen siireli hapis cezalari baklmindan kotullu saliverilme orani upte iki olarak uygulanir,

(5)   

 
   


Covih-19 salgin hastaliginin illkemizde giiriilmiit olmasi sebebiyle, apik ceza infaz kurumlarinda bulunanlar ile kapali ceza infaz kunimiuida bulunup da a9ik ceza infaz kiirumlarina ayrilmaya hak kazanan hiikiimliiler, 105/A maddesi kapsamlnda denetimli serbestlik. tedbiri uygulanarak cezasinin infazina karar verilen hukumlitler ve 106 nci madde veya diger kanunlar uyarinca denetimli serbestlik trdbirinden yararlanan hiikiimluler, 31/5/2020 tarihine kadar izinli saplir. Salginin devam etmesi halinde bu sure, Saglik Bakanliginin ñnerisi ilzerine Adalct Bakanligi tarafindan her defasinha iki ayi ge9meme1‹ Uzere tip kez iizatilabilir. Bu fikra iiyarinca izinli sayilanlar hakl‹inda 95 ve 97 nci madde hiikiimleri

(6)    Titrk Ceza Kanununun Ikinci Kitap Dordiincii Kisim Dordtlnctl, Betinci, Altinci ve Yedinci Bolumiinde tanimlanan suplar, Terorle Mucadele Kanunu kapsamina giren suqlar ve ñrgut faaliyeti kapsaminda i§1enen suplar harip olmak iizere, toplam hapis cezasi on yildan az olanlar bir ayini, on yil ve daha fazla olanlar ise up ayini kapdi ceza infaz kurumunda ge irmi olan iyi halli hiikiimliilerden ilgili mevzuat uyarinca a ik ceza infaz kurumlarina ayrilmalarina bit yil veya daha az siire kalanlar, talepleri halinde a9ik ceza infaz kurumlarina gonderilebilirler. Bu hiikilmliiler, a ik ceza infaz kurumlarinda barindirilir. Ilgili mevzuat iiyarinca anlt ceza infaz kuruinlarina ayrilmaya, be§inci fikrada belirtilen simmer ipinde hak kazandiklari takdirde be§inci filua uyarinca izinli sayilirlar. Beyinci fikiada belirtilen surenin tamainlanmasindan soiua ise a$ik ceza infaz kurumlarina ayrilmaya hak kazanip  kazanmadiklarina bakilmaksizln,


95 inci maddede dilzenlenen izin hakkindan yararlanirlar. Bu fikra hiikmii 31/12/2020 tarihine kadar uygulanir.”

MADDE 54- 3/7/1005 tarihli ve 5395 sayili $ocuk Koruma Kanununun 20 net maddesin0 atagidaki fikra eklenmittir.

“(3) Denetimli serbestlik miidiirlii§ii taiafindan takip edilen 9ocuk izin adli konttol siiresince rehberlik edecek bir uzman gorevlendirilir ve gocuk haklunda yapi1acd‹ ihtiyat degerlendirmesine gore iyile§tirme pa1i§malari yilriitiilur.”

MADDE 55- 3/7/2005 tarihli we 5402 sayili Denetimli Serbestlik Hizmetleri kanununun 12 nci maddesinhi birinci fikrasinin (a) bendinde yer alan “maddesine” ibaresi “maddesinin ti9ttncil fikrasinin (b), (c), (e), (j), (k) ve (1) bentleri ile 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayili Jock Koruma Kanununun 20 nci maddesinin birinci filoasinin (a), (b) ve (c) bentlerine” §ek1inde degi§tirilmi tir.

MADDE 56- 5402 sayili Kanunun 13 iincii maddesinin birinci filoasinin (a) bendinde yer alan “maddesine” ibaresi “maddesinin iipiincil fikrasinin (b), (c), (e), (j), (k) ve (1) bentleri ile

/ocuk Koruma Kanununun 20 net maddesinin birinci filcasinin (a), (h) ve (c) bentlerine” teklinde degi§tiri1mi§tir.

MADDE 57- 5402 sayili Kanunun 14 iincii maddesinin birinci filuasinin; (a) bendinin (3) numarali alt bendi yilrilrliikten kaldiri1mi§, (c) bendinde yes alan “ve altinci fikrasi geregince rneslek veya sanatin icrasinin yasaklanmast ya da siitucii belgesinin geri alinmd5l” ibaresi madde metninden 9ikarilmi§, (e) bendine “mahkeme,” ibaresinden sonra gelmek uzere “infaz hâkimi,” ibaresi eklenmi§ ve (h) bendinhe yer alan “ikinci ve ii9iincu” ibaresi “ikinci, iipiincu ve dordiincii” teklinde degistiri1mi§tir.

MADDE 58- 5402 sayili Kanunun 15 inci maddesinin birinci fikrasinln (a) bendinin (3) numarali dt bendinde yer alan “hiikime” ibaresi “infaz hiikimine” }eklinde degi5tiri1mi§tir.

MADDE 59- 5402 sayili Kanunun 15/A maddesinin birinci fikrasina aha daki cilmle eklenmi§tir.

“Bu izleme, rizasi ahnmak ko§u1uyla §iipheli, sanik ve hiikiimluye art elektronik cihazlai kullanilmak SMetiyle de yapilabilir.”

MADDE 60- 5402 sayili kanunun 26 nci maddesine a§a$daki fikra eklenmi§tir.

“(4) Denetimli serbestlik tedbiri altinda bulunan ve denetimli serbestlik miidiirlii tarafindan muhtap durumda oldugu tespit edilen yiikiimlu1grin, kamuya yararli bir i§te iicretsiz pahttirilma yiikumluliigiinii yerine getirirken mutat vasita tie yaptiklari yo1 giderleri miidiiiliik biitpesindcn, rate giderleri ise talittinldiklarl kurum but esinden kar}i1anabilir.”

MADDE 61- 21/3/2007 tarihli ve 5607 sash Kapakpilikla Miicadele Kanununun 3 iincii maddesinin yirmiikinci fikrasina a5agidaki ciinle eklenmi5tir.

“EJyanin degerinin hafif olmasi halinde verilecek cezalar yarisina ltadar, pek hafif olmasi halinde ise note birine kadar indirilir.”

MADDE 62- 5607 sayili Kanunun 5 inci maddesinin ikinci filuasi a§agiddti §e1tilde degi§tiriJmit ve maddeye ata§idaki fikra ekleiimi§tir.

“(2) Yedinci filcrasi hariq, 3 ilncil maddede taninilanan suplardan birini iilemi5 olan kiwi, etkin pi§manlik g0stererek sub konusu e§yanin gumriiklenini degerinin ilii kati kadar parayi Devlet Hazinesine;


a)     Sorytuima evresi sona erinceye kadar odcdigi ta dirde, hat onda bu Kanunda tanimlanan ka akpilik su9larindan dolayi verilecek ceza yari oraninda,

b)  Kovu§turma evresinde hiikñm verilinceye kadar iidedi takdirde, hMinda bu Kanunda tanimlanan kayak ilik sutlarindan dolayi verilecek ceza upte bir oraninda,

indirilir. Bu husus, sonqtuma evresinde Cumhuriyet savcisi tarafindan tñpheliye ihtar eâilir. Sorutturma evresinde ihtar yapilrnamasi halinde ko tuiuiaevrcsinde hakim tarafindan saniga ihtar yapillr.”

“(3) Ikinci fikra hiikmii, mtikerrirler hakkindaveya su un bir ñrgiitiin faaliyeti ‹her evesinde itlenmesi halinde uygulanmaz.”

MADDE 63- 5607 sayili Kanuna aJapdaki gepici madde ek1enni}tir.

“GE51CI MADDE l2- (1) Haklarinda hiikum veiilmi} olup da éosyasi infaz a}amasinda olanlar, bu maddenin yiiriirliige girdigi tarihten itibaren doksan grin i inde su konusu etyaon giirnriiklenmit degerinin iki kati kadar parayi Devlet flazinesine odedikleti takdirde Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fikrasinin (b) bendinde bu maddeyi ihdas eden Kanunla yapilan dñzenlemeden fayddanabilir.

(2) Bu maddenin ytiriirliige girdigi tarihte bu Kanunun kapsainina giren su9lardan dolayl kanun yolu incelemesinde bulunan dosyalardan, 3 itncu ve 5 ther maddede bu mafideyi ihdas eden Kanunla yapilan diizenlemeler nedeniyle lehe degerlendirine yapilmasi gereken dosyalar hakkinda bozma karari vcrilir. Yargitay Cuinhuiyet ba§savci1iginda bulunan dosyalar ise gcliJlerindeki usule uygun olarak ilk derece mahkemelerine gânderilir,”

MADDE 64- 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayili Hakimler ve Savcilar Kanununun 114 iincii maddesinin birinci fikraslnin (a) bendinin (1) numardi alt behdinde yer alan “hukuk fakitltesi ve adalet mtslek yiiksek okulu” ibaresi “hukuk fakiiltesi, adalet meslek yiiksek okulu vcya meslek yiiksckokullarinin adalet veya ceza infaz ve giivenlik hizmetleri programs, list veya meslek liselerinin addet dam ve ilgili mevzuat uyarinca bunlara denkligi kabul edilen program veya alan” eklinde degittiri1mi§, maddtye birinci fikrasindan sonra gelmek iizere atagidaki filoa ekleninit ve maddenin mevcut ikinci fikrasina “esaslar” ibaresinden sonra gelmek uzere “ile sinav kunillarinin olutumu” ibaresi ek1enmi§tir.

“Bakanlik a, birinci fikranin (a) bendinin (1) numatali alt bendinfieki gorevlerin bir kismi veya taniaminin Bakanlik biinyesinde olu}turulacak sinav kunillarinca yerine getirilmesine de karar verilebilir.”

MADDE 65- 12/4/1991 tarihli ve 3713 sash Terorle Mucadele Kanununun 17 nci maddesinin birinci fikrasina a agidaki ciimle eklenmi§tir.

“Ariel, siireli hapis cezalari bakimindan diizenlenen ko ullu saliverilme oral, dñrtte tit olarak uygulanir,”

MADDE 66- 6/8/l997tarihli ve 4301 sayili Ceza infaz Kurumlari lle Tutukevleri Ityurtlari Kunimuna Ili}kin Bazi Mali Hiikiimlerin Diizenlenmesi Haklunda Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fikrasinda yer alan “hukiimlulerc” ibaresi “hiikiimlu ve tutuklulara” §eklinde degi§tiri1mit, ti iincii fiknsina “ alitma yapan” ibaresinden sonra gelmek uzere “htikiinlii, tutuklu,” ibaresi eklenmit, dordiincii fikrasi a5agidaki tekilde degiitirilmit, maddeye d0rdiincii fikrasindan soiua gelmek iizerc qaJidaki fikra eklenmit ve diger fiha buiia gore teselsiil cttirilmi§tir.


 

 

14/4/2020

 
   


15 Nisan 2020 ÇARŞAMBA                 Resmî Gazete                                Sayı : 31100

KANUN

 
   

 

Amir ceza mahkemeleri ile biiyiiktehir belediyesi bulunan illerde, biiyiik§ehir belediyesi sinirlari i9erisindeki il ve il9cnin adi ile anilan infaz hakimliginin yargi 9evresi, i1 veya ilpe sinirlanna bakilmaksizin Adalet Bakanliginin onerisi uterine Hâkimler ve Savcilar Kurulunca belirlenir.

Co afi durum ve i5 yogunluQ goz i›nunde tutularak bir infaz hâkimli ruin kaldirilmasina veya yargi pevresinin degi§tirilmesine, Adalet Bakanliginin i›nerisi iizerine Hakimler ve Savcilar Kurulunca karar verilir.

infaz hâkimliginin yetkisi, hiikmiin infazina ili5kin i#1emin yapildigi yere gore belirlenir.

Ceza infaz kurumlari ve tutukgvlerinde bulunan hiikiimlii ve tutuklular hakkinda idarece yapilan i5lemler veya bunlarla ilgili faaliyetlere ili kin yapilan §ikiyet1er bakimindan i§1emin yapildigi veya faaliyetin ger9ekle5tigi ceza infaz kuiumunun bulundugu yer infaz hâkimligi yetkilidir.

Infaz hâkimliginde bir yazi i§1eri miidiirti ile yeteri kadar personel bulunur,”

MADDE 3- 4675 sayili Kanunun 3 ilncit maddesinde yer alan “Yuksek” ibareleri madde metninden 9ikari1mi§tir.

MADDE 4- 4675 sayili Kanunun 4 truck maddesinin birinci fikrasina (4) numarali bendinden sonra gelmek iizere a§agidaki Gentler eklenmi# ve diger bent numarasi buns gtire teselsul ettiri1mi§tir.

“5. Cumhuriyet savcisinin ceza ve guvenlik tedbirlcrinin infazina ili5kin verdigi kararlara kami yapilan §ikayet1eri incelemek,

6. Ceza ve giivenlik tedbirlerinin infazina ili§kin mahsup, ceza zamana5imi ve hultiimlunun iiliimii hallerinde verilecek kararlar da dahil olmak iizere hakim veya mahkeme tarafindan verilmesi gerekli kararlari almak ve i§leri yapmak.”

MADDE 5- 4675 sayili Kanunun 5 inci maddesinin birinci fikrasina “ilgili faaliyetlerin” ibaresinden sonra gelmek iizere “ya da Cumhuriyet savcisinin ceza ve guvenlik tedbirlerinin infazina i1i§kin verdigi kararlarin” ibaresi ile “gerekpesiyle bu” ibaresinden sonra gelmek iizere “karar,” ibaresi, dtirdiincu fikrasina “ba§vurulmasi,” ibaresinden sonra gelmek uzere “verilen kararin,”, “dogmasi ve” ibaresinden sonra gelmek iizere “karar,” ve “gerpekle§mesi durumunda” ibaresinden sonra gelmek uzere “liarar,” ibaresi eklenmi§tir.

MADDE 6- 4675 sayili Kanunun 6 nci maddesinin birinci fikrasma “kalan bir” ibaresinden sonra gelmek iizere “karar,” ibaresi ve ii9iincii fikrasina “yerinde giiriirse,” ibaresinden sonra gelmek iizere “verilen kararin veya” ibaresi eklenmi5, dordiincii fikrasinda yer alan “4.4.1929 tarihli ve 1412 sayili Ceza Muhaltemeleri Usulii Kanunu” ibaresi “4/12/2004 tarihli ve 5271 sayili Ceza L4uhakemesi Kanunu” §eklinde, be§inci fikrasi a5agidaki §ekilde ve altinci fikrasinda yer alan “kuruldugu yer” ibaresi “yargi gevresinde bulundugu” 5eklinde degi tirilnii§tir.

“Infaz hâkiminin kararlanna kami §ikâyet9i veya ilgili Cumhuriyet savcisi tarafindan, tebligden itibaren yedi giln i9inde Ceza Muhakemesi Kanunu hukiimlerine gore itiraz yoluna gidilebilir. Kanunlarda infaz hakiminin onayma tabi oldu belirtilen hususlarda da bu huktim uygulanir.”

MADDE 7- 4675 sayili Kanuna a5agidaki ge9ici madde eltlenmi5tir.

“GE\ICI MADDE 2- Bu Kanunun 6 nci maddesinin be5inci filaasi ile 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayili Ceza ve Giivenlik Tedbirlerinin infazi Hakkinda Kanunun 14 iincu maddesinin be§inci fikrasi, 48 inci maddesinin ii9iincil fikrasinin (a) bendi, 105/A ve 110 uncu maddeleri harry olmak iizere, bu maddeyi ihdas eden Kanunla, Infaz Hâkimligi Kanunu ve Tiirk Ceza

 

K