İthalatta Gözetim Uygulamaları


İthalatta Gözetim Uygulamaları

Bildiğiniz üzere İtahalatta gözetim uygulaması yapılmaktadır. Bu noktada gözetim uygulamalarının koşulları ve sınırları çokça tartışılmaktadır. 

Gelinen noktada gözetim uygulamalarına dair birçok yargı uygulamaası oluşmuştur. 

En güncel kararlardan birini Danıştay İdari Dava Daireleri vermiştir. Kararda özetle ;

Hukukun üstünlüğünün egemen olduğu bir devlette hukuk güvenliğinin sağlanması, hukuk devleti ilkesinin yerine getirilmesi için zorunlu koşullardandır. Hukuki güvenlik ise; açık, belirgin, istikrarlı ve öngörülebilir hukuk kurallarının yürürlüğe konulup uygulanması ile sağlanır. Diğer bir deyişle, belirsiz, müphem ve keyfiliğe neden olabilecek uygulamalara yol açacak şekilde düzenleme yapılması hukuk güvenliği ilkesiyle bağdaşmaz. Bu bakımdan, öngörülebilir kurallar konulması, hukuk güvenliğinin tesisi için zorunludur.
Yukarıda belirtilen 2004/7304 sayılı "İthalatta Gözetim Uygulanması Hakkında Karar" uyarınca davalı idarenin, gözetim uygulamasının usul ve esaslarını, bu arada uygulama kapsamındaki gerekli belgeleri yönetmelik ve tebliğlerle belirleme yetkisi olduğunda kuşku bulunmamaktadır.
Nitekim, ithalatta gözetim uygulaması, genel, soyut ve objektif kurallar getiren İthalatta Gözetim Uygulanması Yönetmeliğiyle düzenlenmiştir.
Bununla birlikte, davalı idare tarafından, yalnızca tek tür eşya ya da benzer nitelikteki birden çok (türev) eşya için çıkarılan, dolayısıyla kapsamı sınırlı olan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğlerde; gerek 2009/15169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin yukarıda aktarılan açık hükmü, gerekse hukuki güvenlik ilkesi dikkate alınarak, gözetim kapsamında istenilecek belgelerin sayma suretiyle, somut olarak belirlenmesi gerekmektedir.
İlgili Tebliğler kapsamındaki eşyanın belirli olması nedeniyle, bu eşyanın ithalatı bakımından önem arz edecek bilgi ve belgelerin önceden saptanabilir ve idarece somut, eşyaya özgü olarak sayılabilir nitelikte olduğu anlaşılmakta olup; davalı idarenin aksi yöndeki savunmasına itibar edilmemiştir.